Urkyrkans kyrklighet

Pekka Mäkipää, missionsorganisationen Såningsmannens missionsdirektor, skriver i sin ledare i det färska numret av tidningen Kylväjä om hur Michael Green beskriver urkyrkan.

Green nämner fem olika drag, som präglade livet, kyrkligheten i urkyrkan. Det fanns inte någon särskild strategi eller taktik. Men följande fem drag kan man tydligt se och dessa har varit avgörande för kyrkans framgång:

1. Ett grundmurat förtroende och en tillit till budskapets sanningshalt. Judarna var stränga monoteister och det var fruktansvärt svårt att övertyga dem om att Gud stigit ned och blivit människa i Jesus Kristus. Men när de blev övertygade om försoningens och uppståndelsens sanning, var de omöjliga att stoppa.

2. Green fäster uppmärksamhet vid det militära bildspråk och militära terminologi som aposteln Paulus och de apostoliska fäderna använde. Även om de kristna var vapenvägrare, var de andliga kämpar. I dagens värld är det närmast inom kyrkorna i Afrika, Asia och Latinamerika som motsvarande terminologi finns, i väst beskrivs kyrkan ofta som ett sjukhus.

3. Urkyrkans teologer använde sitt kunnande och sin bildning för att kunna tränga in i hedningarnas tänkande och i deras hjärtan. De klädde av den goda nyheten dess judiska kläder, och satte nya kläder på den, utan att förändra innehållet. Missionen var för dem teologins moder.

4. De kristnas livsstil och vandel gjorde ett djupt intryck på antikens människor. Saulus från Tarsos, som från att ha varit en förföljare bled förföljd, kvinnors och mäns förmåga att ta emot kritik, hat och förföljelse, deras vilja att hjälpa utan att fråga efter den hjälpbehövandes religion eller bakgrund var något som aldrig hade inträffat tidigare.

5. Omvändelsens nödvändighet. Green påpekar att detta var en nästan okänd sak under antiken. Man tillfogade bara sina egen gud till gudarnas pantheon och anknöt till någon gud som fanns. Om de kristna hade tigit om detta, hade de fått vara i fred och de ut.

Det finns enligt uppgift 2,2 miljarderkristna och antalet ökar varje dag med 77 000 i Afrika, asien och Latinamerika.

1,87 miljarder människor har aldrig hört evangeliet. De som aldrig nåtts ökar varje dag med 55 000 personer.

Låt oss aldrig glömma det!

Henrik