månadsarkiv: augusti 2007

Vägskälstider

Inom Hfors kyrkliga samfällighet har man diskuterat fördelningsgrunderna för missionsunderstödet. Det är svårt att veta var den egentliga vaggan finns, men såväl samfällighetens informatör Seppo Simola som Gemensamma kyrkorådet är definitvt aktörer i dessa diskussioner.

Jag har fått det bekräftat att det handlar om betydligt större grupper inom kyrkan. Man försöker definitivt nu rensa kyrkan och strömlinjeforma den genom att försöka strypa det onda, med vilket man avser dem som har kyrkans traditionella ämbetssyn.

I tidningen Kotimaa har prof. Pentti Huovinen, som är läkare och ordf. för Gemensamma kyrkofullmäktige i Åbo och St. Karins kyrkliga samfällighet, försökt ställa frågorna i rätt perspektiv och genom några sakliga frågor – som bl.a berör frågan om missionsärsavtal och riskerna för att man måste kalla hem missionärer – aktualiserat vart detta kan leda. Prof. Huovinen blir bryskt kritiserad av Seppo Simola i denna veckas nummer av Kotimaa.

Jag tvekar inte att säga att denna kampanj avslöjar sitt verkliga ansikte genom dylika inlägg. Det motsvarar inte församlingsbornas vilja – av missionsunderstödet att döma – och beslutsfattarna må komma ihåg att de inte fördelar sina egna pengar.

Men den ekonomiska aspekten av detta, som i och för sig kan leda till katastrofala nedskärningar av det som skulle vara kyrkans huvuduppgift, är trots allt det minsta problemet i detta bedrövliga kontraproduktiva antivittnesbörd ”se hur de kristna hatar varandra”. Det värsta är just det växande hatet, föraktet som är påtagligt på många håll och är en ny fas i de svåra och känsliga ämbetsdiskussionerna.

De som driver detta, och spåren leder bl.a till huvudstadsregionens samfälligheter, har ett stort ansvar nu, liksom vi alla. I bakgrunden tror jag att biskop Heikkas arbetsgrupp (och kretsarna kring den) finns. Det är från dess initiativ om en hårdare policy som ett nytt skede har börjat.

Nu vill jag i ärlighetens namn tillägga att problem nog har funnits före arbetsgruppens nya recept publicerades. Säkert har övertramp förekommit, och detta kan på intet sätt rättfärdiggas eller försvaras. Men jag anser dock att det aldrig varit fråga om att driva ut dem som har en annan syn, att tvinga människor med annan övertygelse med hot om rättsliga påföljder att agera enligt ngn speciell linje. Inte heller har jag sett något angrepp på missionen från de konservativas sida.

Parallellt med dessa diskussioner förekommer en annan diskussion, som kanske har linkar till dessa diskussioner. Kyrkans missionsstrategi har varit aktuell och starka kretsar finns som vill förenhetliga missionsarbetet så att alla sammanförs under ett tak. Det kan finnas fördelar med nyorganiseringar och denna fråga bör givevtvis behandlas som en separat fråga, men märkliga genomslag finns nog när det gäller missionsunderstödet, kriterierna för mottagandet av understödet och organisationspolitiken.

Det är skäl att nu be för vår kyrka. Många starka vindar, och sannerligen inte bara goda, blåser nu i vår kyrka. Det kan bli ödesdigert om inte vi tillsammans frågar efter Guds vilja och frimodigt håller fast vid Guds Ord i lära och liv. Att säga detta är inte att säga detsamma som förriga gubben som konstaterade att Gud låter det regna både över de onda och över oss. Det gäller nog oss alla, och jag tror att det bara är Gud själv som nu kan hjälpa oss, och faktiskt – rädda oss!

Henrik

Olika syn?

Idag fick jag höra att orsaken till olika uppfattningar om kvinnliga präster inte gäller ämbetssynen, utan kvinnosynen. Detta skall biskop Björkstrand enligt uppgift ha sagt idag.

Jag skulle vara mycket intresserad av att veta hur vår kvinnosyn skiljer sig från hans/andra förespråkares. Jag hoppas biskopen svarar på den frågan.

Mitt intryck är nog att det inte gäller kvinnosyn, utan bibelsyn och sannolikt trots allt också ämbetsteologin. Jag har på känn att det – åtminstone i många fall – handlar om en syn där ämbetet inte är konstituerande och givet, instiftat, och till vilket kyrkan skall söka, kalla och insätta lämpliga personer (av vilka bara en ”lämplighet” är att det gäller män), utan i stället är funktionalistiskt, det är en funktion som fylls av lämpligheter, av vilka utbildningen har en central plats.

En annan sak, som säkert förenar oss i olikheterna i synsätt, är att prästämbetet blivit en solists uppgift. Vi har helt tappat bort NT:s rikedom på tjänster och uppgifter (och nu talar jag alltså om nådegåvor, om tjänster enligt 1 Kor. 12 och 14, Rom 12, 1 Petr. 4, Ef. 4 m.fl.).

Framtidens melodi, förlåt mig nu, men ännu en gång: delat ledarskap, ungt ledarskap, lekmän med centrala uppgifter, ansvar och möjligheter. Prästen är herde, han är församlingens tjänare. Och församlingen består av människor.

Jag tror också att framtidens melodi kommer att vara ”tältmakarpräster”, församlingar och gudstjänstgemenskaper där pastorn inte kanske kan vara anställd, åtminstone på heltid, utan som Paulus, livnära sig på ”tältmakeriet”.
Men god teologi behövs alltid.

Henrik

Processerna

Den senaste tidens kyrkliga händelser har i alltför hög grad präglats av olika rättsprocesser.

Jari Rankinen åkte till Afganistan i väntan på att hans öde – eventuell avstängning eller något ännu värre – skall avgöras.

Vesa Pöyhtäri får så småningom veta vilka åtgärder domkapitlet i Uleåborgs stift skall vidta mot honom.

Ari Norro är misstänkt för diskriminering, och t.o.m. en förtroendevald, Pirkko Ojala, ordf. för SLEY:s lokalavdelning i Hyvinge, är misstänkt för diskriminering.

Man kan ju inte skratta åt detta, för det handlar om stort lidande och om en förföljelse från kyrkans sida. Och ändå är det något farsartat över detta. Tänk t.ex. att en dam, en frivllig, förtroendevald dessutom, som fyllt 70 år, skall som tack för sin tjänst hamna in i en process som är oerhört tung för henne och hennes närmaste. Hon är misstänkt för att diskriminera kvinnor (en kvinnlig präst i församlingen).

I alla dessa fall handlar det om personer som har den syn som kyrkan haft i århundraden. Dessa personer har inte ändrat uppfattning, inte åsikt. De har inte drivit ut någon kvinnlig präst (i Hyvinge var det den kvinnliga prästen som valde att gå). De har talat om och handlat enligt sin övertygelse, den som klämmen från kyrkomötet ger uttryck för. I alla ovannämnda fall var deras övertygelse och dess konsekvenser känd av alla parter. Dessutom har man försökt undvika att situationer som dessa skulle uppkomma.

Frågan är om inte detta närmar sig provokation.

Jag är dock den första att beklaga att en kvinnlig präst skall ställas inför den situation som den kvinnlig prästen i Hyvinge hade blivit sänd till. Så får inte någon part hantera frågan. Men man hade försökt undvika alla konfrontationer.

Det är skamligt med dessa processer, tycker jag. Nog kunde de lösas på annat sätt.

Det senaste är att khden i Kankaanpää, Keijo Rainerma, har fått två besvär på nacken. De har inlämnats till domkapitlet i Åbo stift. Inte ens Keijo Rainerma visste igår vad de gick ut på (i en kristen kyrka talar man ju inte först med varann..), men han misstänker att de har något att göra med vikarieutnämningen under hans tjänstledighet från kyrkoherdetjänsten. Det tragikomiska är, om detta stämmer, att domkapitlet inte beaktade ett enhälligt kyrkoråds förslag utan utnämnde en annan (av kaplanerna) till t.f. khde. Rainerma jävade sig för övrigt och deltog inte i det enhälliga beslutet.

Ovanstående uppgifter om Rainerma är alltså preliminära, och måste kunna bekräftas. Besvär har inlämnats, men vad och varför, och av vem, är delvis oklart. Om de gäller en situation som genom domkapitlets beslut inte är relevant, frågar man sig vad det meningsfulla i detta handlar om.

Vad tycker du, bästa läsare om detta? Är det så en kristen kyrka skall agera?

Kan ingen stoppa eländet?

Reagera!

Henrik

Verksamhet eller mission?

En iakttagelse om jag gjort, och med vilken jag inte vill kritisera eller göra någon missmodig, är att vi (skriver vi) i församlingar och i de kyrkliga rörelserna i hög grad sysslar med verksamhet, på något sätt med att hålla systemet flytande. Vi satsar på att skapa trevliga och givande tillfällen för dem som är med.

Bra så långt.

Men en växande oro ser känner jag dock. För en väsentlig sak är borta, eller nästan borta: missionen. Jag avser inte bara ”yttre mission”, på det området finns både glädjande och oroande tendenser. Till det mest glädjande hör att träffa unga barnfamiljer som med stor förväntan väntar på att få (!) åka ut till missionsarbetet, ofta i länder där det inte är helt tryggt eller närmelsevis tryggt att leva som missionär. Fantastiskt! Glöm inte dem i dina böner!

Men med mission måste man också avse dagens Finland. Missionsfältet har kommit hit. Dels har vi många bekännare av annan tro, muslimer, buddister och många andra, som lever här dag efter dag utan att konfronteras med evangeliet. Snarare är hotbilden den att t.ex. islam sprider sig, att särskilt unga flickor och också unga män blir intresserade. Kanske ett psykologiskt fenomen, en förklaring, är att muslimer har en övertygelse.

Men mission är nog grundförutsättningen för att det skall bli något av kyrkan. Vi får absolut inte nöja oss med att hålla verksamheten i gång, vi måste finna nya vägar och gamla vägar (för det handlar inte alltid om metoder!) till att nå finländare som fjärmats från den kristna tron.

En särskild omsorg skall vi ha om unga vuxna.

Men det handlar inte först och främst om verksamhetsformer – då är vi där igen – utan om en rätt grundinställning. Missionsbefallningen är i kraft, men kyrkorna lever i hög grad som om den vore upphävd, eller ”paused”.

Men HERREN har inte upphävt sin missionsbefallning, inte bett oss sluta verka för att människor skall komma till tro.

Är Du en missionär? Är jag?

Det är bara den Helige Ande som kan göra oss till missionärer, och inte enbart ”verksamhetsledare” eller generalsekretare.

Grip du mig, Helige Ande,
drabba mig, låga klar.
Visa vägens riktning,
ge mina frågor svar.

Psb. 118:1

Henrik

Om frihet

”Viktigare än frihet för kyrkan är frihet innanför kyrkan.”

Professor Carl Fr. Wislöffs ord äger sin giltighet ännu idag. Varför detta (frihet innanför kyrkan) skall gå i Danmark och även i Norge, i begränsad omfattning i Sverige, men inte i Finland, är för mig obegripligt.

Henrik

Vilja och attityder?

När jag läser färskaste ledaren i Kyrkpressen, blir jag för ovanlighetens skull något förbryllad.

Det är som om stiftets framtid, dess uppbyggnad och enhet i första hand skulle handla om vilja och attityder. Om alla skulle ha rätt attityd, med vilket kanske förstås en vilja till samverkan för stiftets bästa, skulle mycket kunna ske.

Jag vill inte förneka riktigheten i detta.

Men – i ärlighetens namn och i en uppriktig vilja att inte vara destruktiv utan konstruktiv – tycker jag vi borde se bristen på biblisk trosförståelse som det stora hotet mot andligt liv och andlig gemenskap i stiftet.

Det är detta vi måste söka, be om och arbeta för.

En av stiftets biskopar sade en gång vid ett synodalmöte för ganska länge sen att det är sorgligt att en stor del av stiftets präster skall vara teologiska agnostiker. Orden skall kanske läsas med en viss prägel av diskussionerna, men utan att ifrågasätta någon kollegas och medmänniskas, manlig eller kvinnlig, tro och goda vilja så tycker jag nog att vi behöver en teologisk väckelse där bibelordet tas till heder igen.

Låt mig understryka att jag själv hör till dem som absolut behöver detta, och jag behöver gemenskapen med prästerna i Borgå stift liksom också gemenskapen med församlingsborna. Jag tror mig inte sitta inne med hela sanningen, men jag tror att Guds Ord är sanning.

Kyrkpressens ledare har ofta, kunde skriva oftast, haft mycket substans. Men denna gång blev jag fundersam. Slutet undantaget.

Hoppas i alla fall at det goda krutet inte tar slut.

Tro på Gud, och håll krutet torrt! (Cromwell till sina män).

Henrik

P.S. Eftertanke: kanske beror det på att formuleringarna i en tidning som kp måste vara balansgång, för att inte på fel sätt bli utpekande. Men då finns risken för att man blir otydlig eller, åtminstone delvis, missförstådd.

Splittring och sönderfall

Den som följer med den kyrkliga diskussionen märker hur brokig kyrkan är idag. I någon mening kan man kanske se något berättigat i en mångfald, men knappast i den oenighet i trosförståelsen och i de starkt divergerande uppfattningarna om kyrkans prioriteringar som nu framförs.

Vi upplever – för att anknyta till en utmärkt småskrift av förre domprosten i Göteborg Per-Olof Sjögrenkyrkans politisering (så heter småskriften, en oration till prästmötet i Gborgs stift). Denna politisering omfattar både en ideologisk politisering och en administrativ politisering.

Det är fel frågor som sysselsätter kyrkan idag.

Flyktinghjälp, asyl i kyrkan, en långtgående beredskap att omskriva kyrkans syn på man och kvinna (tänker på äktenskapet och samlivet), på missionsteologin, på förhållandet till andra religioner osv. De verkliga bråkstakarna är de som söker kyrkans rötter i Bibel och bekännelse. En av huvudtrenderna är att göra hela det kristna budskapet inomvärldsligt, att frälsningsfrågan kommer i bakgrunden, trots att det naturligtvis, som det heter, är det allra viktigaste.

Den administrativa politiseringen (talar för övrigt inte om partipolitik) gäller det faktum att de sociologiska och psykologiska faktorerna styr så mycket av kyrkans liv, att det är kyrkans ordning, inte dess lära, som sysselsätter kyrkan idag.
Kyrkan är inte upptagen att vägleda dem som lär i strid med kyrkans lära, utan med dem som trotsar dess ordning.

Men det är – vemodigt nog – inte bara den kyrkliga strukturen som är splittrad och brokig. Också inom väckelserörelserna är en process på gång. Det ser ibland ut som en nystrukturering skulle vara på gång. Inom SLEY talas det om en förening för sådana som inte är nöjda med årsmötets beslut att inte anlita kvinnliga präster. En ny förening behövs, skriver Kotimaa. Och mot iveringen är att man skall kunna understöda missionsarbete, t.ex. genom FMS! Det låter märkligt, minst sagt, för SLEY är ju en missionsorganisation. Och frågan är om det i förlängningen inte bara handlar om en främligsskänsla inför SLEY:s nuvarande ledning, utan en annan teologisk förståelse av missionen, något i stil med vad Sääski och Lehtiö skriver om i sin nyligen utgivna bok.

Inom Folkmissionen blåser friska vindar. Nya personer har engagerats i verksamheten, också en del personer med rötterna i SLEY och på annat håll. En ny gemenskap håller på ngt sätt att bryta fram, gamla gränser gäller inte helt. Detta är bara en iakttagelse, inte kritik, det är tvärtom ngt jag välkomnar. Men samtidigt kan det anstränga relationerna till andra rörelser.

Det finns också inom samma väckelsetradition (Urho Muroma) nog en envis oenighet, en oenighet som tidigare bl.a resulterade i bildandet av Såningsmannen. Jag har ofta frågat mig hur mycket teologiska frågor har spelat in, och hur mycket det handlar om personkemi.

Idag pågår en diskussion mellan konservativa kristna med nypietistisk bakgrund, respektive nyortodox bakgrund. Enligt min mening kunde man oftare säga ”både och” än ”antingen eller”. Teologer som vill andligt liv, som tror på Bibelns Ord, har svårt att riktigt finna varann. Man skall inte negligera frågeställningarna. Men många unga teologer tröttnar på det ”käbbel” som pågår, låt vara att det tidvis handlar om viktiga frågeställningar.

Det är synd om väckelserörelsernas samförstånd skadas genom inbördes gräl. Enligt min bedömning har det alltid varit den finländska kristenhetens ödesfråga.

En faktor i diskussionen är också den lilla, men växande och mycket aktiva Lutherstiftelsen, som genom ordination av präster kommit att bli ngt av en kyrka inom kyrkan. Kyrkans biskopar signalerar tydligt ett ”där är dörren, är den inte…”, men inga tecken på någon massutskrivning syns där.

En del personer inom de traditionella väckelserörelserna ser inte med blida ögon på Lutherstiftelsen. Men konstaterar att man mister en del fok till dem, både unga goda teologer, och – naturligtvis – understödare.

Men det är inte bara Lutherstiftelsen som planerar för framtiden. Olika gudstjäntsgemenskaper och grupper växer upp som svampar ur jorden. Och uppenbart är att en stor skara teologer som inte får ordination utan att avsäga sig sin övertygelse (för det handlar det ju om för många) är en situation som är outhärdlig. Jag vet att en hel del är på gång, som kommer att synas ”när tiden är inne”.

I en mening behöver inte en mångfald av detta slag ses som en tragedi. En tragedi blir den när kristna människor börjar bekämpa varann.

Man kan fråga sig var vi kunde vara när det gäller teologutbildning, ledarskapsträning mm om inte små frågor skulle bli för stora.

Jag tror faktiskt att en av de mest bidragande orsakerna till att framtiden blir ett slags mosaik av separata lösningar är biskoparnas nya policy visavi ”oliktänkande präster”. På sina håll är det faktiskt nästan fråga om förföljelse. Ingen får mig att tro att man inte kunde ordna frågor så att inte en framkomlig väg också med oenighet i ämbetsfrågan skulle finnas. Denna nya hårda politik har gett upphov till, och kommer att ge upphov till nya grupper och sammanhang. Tyvärr har detta medfört ansträngda relationer också inom och mellan väckelserörelserna och i viss mån inom missionsorganisationerna, man bryts mellan trohet mot ”arvet” och försöken att bevara lojaliteten mot kyrkan – om inte för annat så på grund av rädsla för de ekonomiska följderna. Mera sådant är att vänta.

Så splittring och sönderfall gäller nu. Tyvärr.

Men kanske pågår också ett nybygge, en verksamhet som mitt i allt detta tar form. Det handlar om en förnyelse som börjar med den kristna trons grund, evangeliet om Kristus, att den ogudaktige rättfärdigförklaras genom trom på Jesus Kristus. Det handlar om en genomgripande Andens förnyelse. Kanske borde man tala om förnyelser

Det är att hoppas att förnyelse skall drabba vida kretsar inom vår kyrka, så att en ny kärlek och respekt kristna emellan kunde födas, en ny vilja till att låta sig ledas och styras av Guds Ord, en ny eld att nå människor med evangeliet och många nya omsorgsvägar till medmänniskor.

Vem skall skapa reda i denna oreda? Vem skall kunna ena och förnya? Vem skall visa oss vad vi skall göra med gammalt bråte, och med sådana grundpelare som vi måste bevara?

Svaret vet vi nog. Det är bara En som kan.

Till Honom står vårt hopp.

Hoppas jag också får bli ”träffad” av denna förnyelse. Och många, många andra med!

Henrik

P.S. Något reviderad 18.8.2007

Andligt bokslut

Teol. dr Eero Junkkaala, tidigare generalsekreterare för Teologiska institutet i Finland (STI), numera bibelteolog inom Finska Missionssällskapet, skriver många tänkvärda ord i tidningen Uusi Tie (19.7.2007):

Den pietistiska väckelsens sommarfest (Herättäjäjuhlat) har i en tidning karakteriserats som sådana människors fest som inte är väckta, och som drar sig för allt religiöst. Det vanliga folket som sitter på torget är alltså festfolket, också om de inte vet något om väckelserörelsens fest. Den förlorade sonen kan ge bättre råd om vägen än fadern som väntar där hemma.

Karakteristiken är naturligtvis tillspetsad, och gäller inte en stor del av festdeltagarna. Men ändå beskriver den något av pietismens (körttiläisyyden) imago och samtidigt vår kyrkas nuvarande linje. Med gallupar avgörs vilka frågor som man i kyrkan nu skall satsa på. I missionsarbetet skulle man inte få fråga efter missionärens kallelse.

– – –

Men tänk om kyrkan utan att märka det har blivit en institution som främst värnar om ekonomin. Då är det viktigast att försöka bevara medlemsantalet möjligast stort, för kyrkan lever av sina medlemmars skatteintäkter. Så frågar kyrkan av folket, vad den skall göra. Galluparna berättar att folket uppskattar att kyrkan ordnar begravningar och upprätthåller matbanker. Folket vill också att kyrkan skall delta i den samhälleliga debatten. Längst ner i galluparna fanns bibelundervisning, evangeolisationsarbete och missionsarbete. Föredragningslistan är klar: man satsar på förrättningarna och på kyrkans image i offentligheten. Samtidigt kommer man att sända en signal om att de som tar andligheten på allvar egentligen är störande element i vår städade kyrka.

– – –

Kyrkans problem kan sammanfattas i två frågor: bibelsynen och kyrkosynen. Man har tappat bort synen på Bibeln som den högsta auktoriteten för lära och liv. I folkkyrkan har den synen blivit oklar, att Kristi sanna Kyrka utgörs av dem som lever i tro på Jesus. Nu behövs ett sådant andligt bokslut, vars bokslut mäts i ljuset av Guds ord och där man lyssnar till Guds folk, som finns i kyrkan.

Hela kolumnen finns i Uusi Tie 19.7.2007. Läs den, den är läsvärd!

Eeros kolumn väckte många tankar. Vilka lyssnar man på, vad finns på kyrkans agenda, vilken plats har Bibeln för kyrkan…

Att påminna om att kyrkan skall försöka nå alla sina medlemmar är klart. Men ofta har man intrycket, i förlängningen till vad Eero skriver om, att de som aldrig går i kyrkan är med om att diktera kyrkans agenda. Varje kristen människa vet att tron inte föds av detta. Många är de som vet att det är just det som människan inte vill höra.

Nu behövs sådana ”revisorer” som kan hjälpa kyrkans ledare och lärare in på rätta, andliga spår. Jag tror att det bara kan ske om det sker ett uppvaknande – eller en väckelse, som man förr sade – bland Guds folk.

Utan att förneka betydelsen av de åtgärder som vidtagits på grund av kommunreformen – kyrkan är ju tvungen att agera – så bör nog tyngdpunkten finnas på annat håll än i justeringar och sammanslagningar av församlingar, av flyktingfrågor o.dyl – allt viktigt och bra i sig.

Jag tror tiden skulle vara mogen för en genomgripande ”renovering” av bygget. Andlighet, förenkling, avbyråkratisering, transparens, delat ledarskap är nyckelord som jag vill stå för i det sammanhanget.

Henrik

Barmhärtighet och obarmhärtighet

I början av maj bortfördes en liten flicka, Madeleine McCann, 4 år, från sitt hotellrum i Praia da Luz (Portugal). Idag är det 100 dagar sedan hon försvann.

Du kan följa med situationen på internationella hemsidor, bl.a skynews (http://news.sky.com/skynews/madeleine).

De senaste dagarna har en märklig reaktion drabbat de förtvivlade föräldrarna: folk ber dem försvinna för att turistnäringen drabbas, när turister påminns om att barn kan bortrövas från hotellrummet…

Nog är det märkligt med denna obarmhärtighet!

Borde man uppmana vänner och bekanta att undvika Portugal som turistort om läkarparet McCann mot sin vilja tvingas lämna Portugal, utan sin dotter Madeleine?

Särskilt Madeleines mor, Kate McCann, har sagt att hon inte vill fara hem utan sin dotter, eller utan att veta vad som hänt henne.

Be, du som kan och får!

Henrik Perret

Jag kan inte räkna dem alla

Men nu har en räknare installerats, och så får jag se om trenden 300-400 besök per dygn fortsätter. Någon gång har jag i sanningens namn varit nere i några tiotal, kanske pausen nu varit för lång och folk tröttnat.

Men jag är som Filippus, vad bloggandet beträffar:

då han nu glad fortsatte sin färd (Apg. 8:39).

Så får man se.

Henrik Perret