Några viktiga lagrum

Ur Grundlagen

– – –

11 §
Religions- och samvetsfrihet
Var och en har religions- och samvetsfrihet.

Till religions- och samvetsfriheten hör rätten att bekänna sig till och utöva en religion, rätten att ge uttryck för sin övertygelse och rätten att höra till eller inte höra till ett religiöst samfund. Ingen är skyldig att mot sin övertygelse ta del i religionsutövning.

12 §
Yttrandefrihet och offentlighet
Var och en har yttrandefrihet. Till yttrandefriheten hör rätten att framföra, sprida och ta emot information, åsikter och andra meddelanden utan att någon i förväg hindrar detta. Närmare bestämmelser om yttrandefriheten utfärdas genom lag. Bestämmelser om sådana begränsningar i fråga om bildprogram som är nödvändiga för att skydda barn kan utfärdas genom lag.

Handlingar och upptagningar som innehas av myndigheterna är offentliga, om inte offentligheten av tvingande skäl särskilt har begränsats genom lag. Var och en har rätt att ta del av offentliga handlingar och upptagningar.

– – –

Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 8.8.1986/609
I enlighet med riksdagens beslut stadgas:
1 §
Lagens ändamål
Denna lag har till ändamål att hindra diskriminering på grund av kön och främja jämställdheten mellan kvinnor och män samt att i detta syfte förbättra kvinnans ställning i synnerhet i arbetslivet.
2 §
Begränsningar i lagens tillämpningsområde
Stadgandena i denna lag tillämpas inte
1) på verksamhet som ansluter sig till evangelisk-lutherska kyrkans, ortodoxa kyrkosamfundets eller andra religiösa samfunds religionsutövning, ej heller
2) på relationerna mellan familjemedlemmar eller på andra förhållanden i privatlivet.
På sådan verksamhet i riksdagen som ansluter sig till riksdagsmannavärvet tillämpas inte 10 och 11 §§, 14 a § eller 17 och 19 §§. Stadgandena i 10 och 11 §§ tillämpas inte heller på republikens presidents verksamhet. (17.2.1995/206)
3 mom. har upphävts genom L 17.2.1995/196. (17.2.1995/196)

Kommentar:

1. I Grundlagens 11 § omtalas den s.k. negativa religionsfriheten, dvs. att ”ingen är skyldig att mot sin övertygelse ta del i religionsutövning”. Detta stadgas trots att man redan sagt att ”till religions- och samvetsfriheten hör rätten att —höra till eller inte höra till ett religiöst samfund.”

2. I den andra ovanciterade lagen, Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män, stadgas i 2 § att ”stadgandena i denna lag tillämpas inte på verksamhet som ansluter sig till evangelisk-lutherska kyrkans— religionsutövning.”

Alla människors lika värde finns väl dokumenterat i NT, t.ex. i det ofta citerade ordet av Paulus i Gal. 3:28. Detta gällde i församlingen även om det inte till alla delar gällde i samhället (t.ex. träl – fri).

Henrik

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.