Varför nu detta?

http://www.vasabladet.fi/story.aspx?storyID=16045

Den nyhet som bl.a Vasabladet presenterar idag förvånar mig, samtidigt som den ju inte borde förvåna. I Domkapitlets beslut om att bevilja rätt att fira nattvard finns ett villkor.

Domkapitlet förutsätter att medverkande prästers kön inte får vara någon tröskelfråga för mässans genomförande.

Sedan när har Domkapitlet börja engagera sig i frågan om vem som förrättar en mässa? Är inte detta något som Domkapitlet inte behöver eller skall ta ställning till? Huvudsaken är att Domkapitlet kan vara förvissat om att mässan förrättas enligt gällande handbok och att kyrkoherden och församlingsrådet har godkänt detta och har insyn.

Hur är det i andra stift?

Säger Domkapitlet i ärkestiftet att i Luther-kirkko skall gudstjänster förrättas under förutsättning att….”—-”….?

Det finns ju många manliga präster som inte kallas till gudstjänsterna på EFÖ, eller på andra håll i andra stift. Eller?

Nyckeln och linjen i sådana frågor är väl att nattvardsgudstjänsterna förrättas av dem som den nattvardsfirande ”församlingen” kallar.

Detta verkligen inte sagt i nedbrytande avsikt.

Men i mörka stunder undrar jag om man söker en konfrontation?

Om nattvardsgemenskapen skulle kräva att Vasa sv församlings rättigheter inskränks, eller att någon försöker styra något eller motsvarande, skulle jag förstå.

Men är det inte längre möjligt att ens få samlas och fira nattvard med sådana som man vill att skall förkunna Ordet och förvalta sakramenten? Får inte de evangeliska göra det? Får inte laestadianerna samlas och är det inte bra och välsignat att de samlas i stora skaror!? Skall vi inte kunna finna någon försonad lösning – nu avser jag inte bara EFÖ, för det berör inte mig (har heller inte blivit kallad.. 🙂 utan som linje i stiftet, i kyrkan?

Går det inte att hitta något hörn inom vår kyrka där också de medlemmar av kyrkan som klämmen talar om, får samlas?

Detta skulle vara helt i linje med klämmen som nästan alla en gång var med om att godkänna.

Vem förlorar på det?

Henrik