Problem i församlingarna

Jag har mycket den senaste tiden tänkt på Nya testamentets brev och på den förkunnelse som finns där.
Ett av de drag som jag tycker att präglar hela NT är att man både säger “ja” och “nej”.

Apostlarna drar sig inte för att konkretisera. De avvisar bestämda läror. De säger nej till okristliga livsstilar. De varnar för villolärare, de nämner flera av dem vid namn!

Ett sanningskriterium är alltså att den kristna förkunnelsen “polemiserar” mot det som är fel och falskt. Utan lagens förkunnelse, utan förmaningar, utan avslöjanden av falskhet blir också det stora Ja, som evangeliet är, fel.

Nu är inte en blogg jämförbar med apostlarnas texter. Det som sägs skall prövas just i ljuset av apostlarnas texter. Det vi säger i förkunnelsen, i tal eller skrift, i samtal och debatter, skall vara i enlighet med Guds Ord.

Det skall också sägas i kärlek.

I varje fall tycker jag att det är hälsosamt för oss nutidskristna att ställas inför några av de många texter i NT som talar om problem.

Jag uppmanar er, bröder, att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. 18 Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor.
 Rom. 16:17,18

&nbsp Av dem som hör till Kloes familj har jag nämligen fått veta om er, mina bröder, att det förekommer stridigheter bland er. 12 Vad jag menar är att ni var och en på sitt håll säger: "Jag håller mig till Paulus" eller "Jag håller mig till Apollos" eller "Jag håller mig till Kefas" eller "Jag håller mig till Kristus".
 1 Kor. 1:11,12

Man säger att det förekommer otukt bland er, till och med sådan otukt som inte finns ens bland hedningarna, nämligen att någon lever ihop med sin fars hustru.
1 Kor. 5:1
Detta uppdrag att förmana anförtror jag åt dig, mitt barn Timoteus, i enlighet med de profetord som en gång uttalades över dig, för att du i kraft av dem skall kämpa den goda kampen, 19 i tro och med ett rent samvete. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron. 20 Bland dem är Hymeneus och Alexander, som jag har överlämnat åt Satan för att de skall tuktas så att de inte hädar.
1 Tim. 1:18-20

Som du vet, har alla i Asien vänt sig bort ifrån mig, bland dem är Fygelus och Hermogenes.
2 Tim. 1:15
Gör allt du kan för att snart komma till mig. 10 Ty av kärlek till den här världen har Demas övergett mig och rest till Tessalonika. Krescens har rest till Galatien och Titus till Dalmatien. 11 Lukas är den ende som är hos mig. Ta med dig Markus hit. Han är till hjälp i min tjänst. 12 Tykikus har jag sänt till Efesus. 13 När du kommer, så ta med dig manteln som jag lämnade kvar hos Karpus i Troas, och böckerna, framför allt pergamentskrifterna. 14 Kopparsmeden Alexander har gjort mig mycket ont. Herren skall vedergälla honom efter hans gärningar. 15 Du måste också själv vara på din vakt för honom, ty han har häftigt satt sig upp mot vår förkunnelse. 16 När jag försvarade mig första gången kom ingen till min hjälp, utan alla övergav mig. Måtte inte detta tillräknas dem. 17 Men Herren hjälpte mig och gav mig kraft, för att jag skulle fullfölja förkunnelsen och alla folk få höra den. Så blev jag räddad ur lejonets gap. 18 Herren skall också rädda mig från alla onda anslag och frälsa mig till sitt himmelska rike. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen.
 2 Tim. 4:9-18

Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig.
 2 Petr. 2:1
Mycket mera kunde sägas.

Pröva allt, och behåll vad gott är!

Vi är alla beroende av Guds nåd. Och det innebär också att vi skall avvisa det som är fel och falskt.

Henrik

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.